Edynburg
Deli Polonia, 37 Leith Walk
Polski Smak, 25 Albert Place and 112 Gorgie Road
Bona Deli, 86 South Clerk Street
Polish Delicatessen, 8 West Norton Place
Aurora, 368 Gorgie Road
Restaurant Bigos, 277 Leith Walk

Zachodnia Szkocja
Polish Delicatessen, Incle Street, Paisley
Nostalgia, 89 High Street, Glasgow

Polish Taste, 21 Hyndland Street, Glasgow
www.polishtaste.co.uk

White Eagle, 83 Saltmarket, Glasgow

Aberdeen
Piotr and Pawel’s, 67-69 Victoria Road, Torry